Bijdrage GroenLinks tijdens Begrotingsbehandeling 2019

In het voorwoord van de begroting 29019 schrijft het College:

“We zijn een College waar het veilig en comfortabel wonen is……….” De intensivering van de gaswinning uit bestaande putten en mogelijke  uitbreiding hiervan staan op gespannen voet hiermee gezien de ervaringen met mijnbouwactiviteiten in het algemeen en gaswinning in het bijzonder.

In het voorwoord van de begroting 29019 schrijft het College:

“We zijn een College waar het veilig en comfortabel wonen is……….” De intensivering van de gaswinning uit bestaande putten en mogelijke  uitbreiding hiervan staan op gespannen voet hiermee gezien de ervaringen met mijnbouwactiviteiten in het algemeen en gaswinning in het bijzonder. GL is blij met het initiatief van het College om het standpunt rondom gaswinning in onze gemeente te heroverwegen en de raad hierbij te betrekken al  zijn we  minder gelukkig met het idee om dit achter gesloten deuren te doen en vragen het College dan ook om dit in de openbaarheid te doen en de raden uit de betrokken omliggende gemeentes uit te nodigen hiervoor. We moeten van het gas af en tegen de tijd dat nieuwe putten worden geëxploiteerd zijn ze niet meer nodig .

GL heeft geen goed woord over voor het beroep van Vermillion tegen een 0-meting. Het geeft aan hoe Vermillion in de wedstrijd zit en dat beloofd niet veel goeds. Wat kunnen we als gemeente zelf doen rondom een 0-meting? Het plaatsen van tiltmeters lijkt ons een goede zaak om niet afhankelijk te zijn van een zelfkeurende slager.

Als zij hun zin krijgen om meer en op meer plekken gas te mogen winnen hebben wel stabiele woonlasten maar misschien wel geen stabiele woningen meer……….

 

 

Wij willen het College complimenteren met de verdere verlaging van de schuld.

-Het College stelt ook in de komende periode behoedzaam te willen opereren en de ogen niet te sluiten voor financiële risico’s rond jeugdzorg en grondexploitaties.  Maar de woonlasten zullen gelijk blijven. GL heeft al eerder aangegeven dat dit laatste geen doel op zichzelf is.

Daarnaast vinden we dat er ook  behoedzaamheid geboden is bij de kleinere risico’s  of eigenlijk te voorziene uitgaven zoals bij de FUMO. Als je die bij elkaar op telt is dat nog best een bedrag. Waar anderzijds over 10K moeilijk gedaan wordt. Dit hoort ook bij behoedzaam financieel beleid.

GL had graag gezien dat meegenomen was in de begroting en verzoekt het College dit in de komende begrotingen wel te doen, hoe lastig dat ook is. Dat realiseren wij ons ook, de 63K zal bij lange na niet genoeg blijken. Neem een stelpost  ‘te voorzien’ op of in ieder geval een overzicht  voor die zaken die ‘niet onvoorzien’ zijn en ook’ geen risico’ maar een (vrijwel) zekerheid.

Het antwoord op de technische vraag hierover is te makkelijk en willekeurig, bij andere onderwerpen worden wel bedragen opgenomen waar geen inschatting  of andere grondslag onder ligt, zoals de 100K voor bomenkap.

Bij de Voorjaarsnota hebben we het College verzocht doelen die worden gesteld meer meetbaar te maken opdat wij ook de doelmatigheid kunnen beoordelen naast de rechtmatigheid van de uitgaven. We vinden hier te weinig van terug. Het beter kunnen beoordelen op doelmatigheid zal bijdragen  aan een sterkere positie van de gemeenteraad, en dat willen zowel het College als de Raad.  

GL isvoor de uitbreiding van de griffie-uren al zien wij dat liever structureel.

 

PROGRAMMA O Bestuur en ondersteuning

GL is, en dat is niet nieuw, een warm voorstander van het betrekken van burgers bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid wat hen aangaat. We verzoeken het College kennis te nemen van de zaken die vanuit de VKD-bijeenkomst van vorige week zijn benoemd en deze mee te nemen.

Voor de zomer zijn College en Raad in een werkvergadering bijgepraat over de bevindingen van het LFB mbt dienstverlening en taalgebruik. GL roept het College op deze bevindingen te gebruiken bij haar actiepunten voor 2019.

PROGRAMMA 2 VERKEER Vervoer en waterstaat

Er is geen geld opgenomen voor milieuvriendelijke onkruidbestrijding wegens het wachten op het ambitieniveau. Hoe gaat dit dan in 2019, weer de gifspuit? Dat kan toch niet waar zijn, zeker in het licht van de strengere wetgeving die op komst is of er ondertussen al is en volgens de verwachting van het College tot hogere kosten zal leiden. GL wil dat het College in 2019 het onkruid milieuvriendelijk blijft bestrijden. Dit past in het duurzaamheidsstreven van onze gemeente.

De extreme droogte van dit jaar heeft ervoor gezorgd dat er veel schade is aan wegen die op veendijken liggen, GL heeft hier eerder vragen over gesteld. Het College wil het herstel van deze schade betalen uit het reguliere budget voor wegenonderhoud. Is dit wel reëel? Of komt hier weer een post ‘te voorzien’ aan?

De aankondiging dat in april volgend jaar de dienstregeling van de NS verbetert verheugd GL. De petitie die GroenLinks vorig jaar gestart is, lijkt zijn effect te krijgen. Maar laten we de huid niet verkopen voor de beer geschoten is.

Wij verzoeken het College er scherp op toe te zien dat de verbetering geen cosmetische verbetering is maar een significante.

PROGRAMMA 3 Economie

GL juicht de voorgenomen actie rond de winkelcentra in Wolvega en Noordwolde toe zoals eerder vandaag is uitgesproken. GL wil het College op het hart drukken de vaart er in te krijgen en te houden mede met het oog op de komst van het megacentrum in Steenwijk. De centrummanager kan hier een belangrijke rol in spelen als kwartiermaker. Snel laten komen dus…..

PROGRAMMA 5 Sport Cultuur en recreatie

GL steun de motie van SDW inzake Jeugdsport.

Wij steunen het amendement van BS taalcursussen.

PROGRAMMA 6 Sociaal Domein

We zien dat de kosten voor de verschillende vormen van zorg, zoals de jeugdzorg  niet te beheersen zijn. Meer accent op preventie is volgens ons dan ook hard nodig. Het probleem met preventie is dat de effecten niet of moeilijk  meetbaar zijn. Een discussie die al jaren speelt. Misschien moeten we het gewoon maar eens doen en achteraf belijken of het werkt, zo kunnen we ook niet doorgaan. 

Bij de herijking van het Welzijnswerk moet dit een belangrijke factor worden. De herijking is volgens GL niet geslaagd als er geen duidelijke visie  komt op het welzijnswerk en hoe dit bij kan dragen aan enerzijds participatie en anderzijds preventie van problemen. Goed afgestemd Welzijnswerk draagt bij aan het behalen van doelstellingen van het gemeentelijk beleid. Subsidie, is inkomensoverdracht om gedefinieerde doelen te bereiken, zegt het al.

We steunen het amendement van SDW niet maar vragen ons wel af of externe ondersteuning nodig is.

PROGRAMMA 7 Volksgezondheid en Milieu

Afgelopen week zijn de zonneparken geopend, een mooi moment met volop zon. Al pratende op weg en tijdens de lunch kwamen we tot de conclusie dat Klimaat geen partijpolitieke zaak meer is en dat het goed zou zijn als we in het licht van ‘Samen Doen’ dit ook echt gezamenlijk oppakken met burgers, bedrijfsleven en gemeente.  Een eigen klimaattafel, zou wat GL betreft, bij kunnen dragen aan het creëren van draagvlak en oplossingen die in de landelijke, provinciale en regionale plannen ingebed kunnen worden…..

Wil het College de mogelijkheden onderzoeken voor een lokale klimaattafel?

GL wacht met smart op de notitie over het Energiefonds en steunt de motie van SDW.

Op 2 juli meldde het College in de voorjaarsnota dat er per persoon nog 200 kg restafval wordt opgehaald. Over 1,5 jaar moet dit 100 kg zijn. In het gemeentelijk Afvalstoffenplan worden verdere acties voorgesteld. Het wordt wel erg kort dag. Gaan we het wel halen of gaat het College er al vanuit dat dit niet gaat lukken en als dat niet zo is waarop baseert zij zich dan?

We zien dat de € 10 korting op voorhand geen effect gehad heeft anders dan wellicht op de verkiezingsuitslag. De kosten zullen stijgen alleen al door de verhoging van de belasting op verbranden. Het gevolg zal zijn dat de afvalstoffenheffing  mede gezien het al bestaande tekort op de exploitatie met meer dan die €10 zal stijgen. De burgers zijn hier blij gemaakt met een dode mus, draai de korting terug. (vraag 47 niet correct beantwoord).

Dit jaar is de REC in Harlingen regelmatig in het nieuws geweest vanwege storingen waardoor ontoelaatbare emissies van dioxine en zoutzuur  hebben plaatsgevonden. OMRIN lijkt niet in staat dit op adequate wijze op te lossen. Er is zelfs gestopt met meten van de uitstoot van dioxine.

De CdK heeft vorige week een brief gestuurd naar de aandeelhouders van OMRIN met het verzoek aan de directie om naast betere communicatie de installatie technisch door te lichten. De problemen rondom de REC zijn niet alleen een zaak van Harlingen, ons restafval wordt daar ook verbrand dus hebben wij ook een verantwoordelijkheid. GroenLinks verzoekt het College als vertegenwoordiger van één van de aandeelhouders deze oproep ter harte te nemen en dit verzoek expliciet over te brengen aan de directie en vraagt de andere fracties deze oproep te steunen. U wilt toch heen motie?

PROGRAMMA 8 Volkshuisvesting RO en Stedelijke vernieuwing.

 Kostendekkendheid versus niet stijgen woonlasten.

GL ziet graag dat leges kosten dekkend worden, dat is nu 61% bovendien zullen de inkosten lager zijn. Het college houdt nu rekening  met een verlaging van 45K (zie begroting 2018). Bij minder omzet zullen de kosten stijgen en waar worden deze kosten dan op verhaald als de woonlasten niet mogen stijgen?

Voor wij een definitief oordeel kunnen geven over de motie inzake Lindewijk,  willen wij eerst de reactie afwachten van het College.

 

 

ONDERHOUD KAPITAAL GOEDEREN.

 Iets minder dan 1/3 van de lantaarnpalen zijn ondertussen voorzien van LED-verlichting. Jaarlijks zal dit aantal toenemen. LED-verlichting is aanzienlijk zuiniger en dus goedkoper. Is het met het oog hierop de moeite waard eens te berekenen of er positieve effecten te verwachten zijn van het naar voren halen van de geplande investeringen voor de vervanging van de oude armaturen? Een dergelijke actie past prima in de verduurzamingsactiviteiten en in de meerjaren begroting is hier ook al in voorzien.

BEDRIJFSVOERING

In het voorstel voor extra formatie o.a. voor I&A van 10-9 jl. stelt het College dat we nog niet aan de AVG voldoen. In de begroting op blz 120 schrijft het College in de een na laatste alinea “alsook het blijven voldoen aan de wetgeving(AVG)……..”  Bij de technische beantwoording antwoordt het College op de vraag “we voldoen toch niet aan de AVG?” dat ‘voldoen aan deze wet is geen moment opname maar een blijvende opdracht.

Er zal toch eerst voldaan moeten worden aan de wet alvorens je kunt spreken van een blijvende opdracht om je aan de wet te houden. Ik heb het gevoel dat we hier niet serieus genomen worden, dit is toch een onzinnig antwoord?

GL ondersteunt de oproep van SDW om de ingekomen stukken asap weer openbaar te maken. Heeft het College al eens geïnformeerd bij andere gemeenten, hoe zij dat doen? Heeft het College contact gehad met de APG over de (on)mogelijkheden van publicatie? We zijn benieuwd naar de uitkomst van het beraad hierover in het presidium.