Uitgelicht

 

SOCIAAL WESTSTELLINGWERF

Iedereen wil zijn of haar leven naar eigen inzicht kunnen inrichten. Dromen waarmaken. GroenLinks staat voor een lokale overheid die daarvoor de voorwaarden schept. Met meer kansen op werk, een fatsoenlijk inkomen, een betaalbare woning, uitstekend onderwijs en goede menselijke zorg. We willen die kansen eerlijk delen.GroenLinks gaat er vanuit dat ieder mens iets kan en wil, en dat mensen zich verantwoordelijk voelen voor elkaar. Het is goed als mensen elkaar ondersteunen en zorg en welzijn onderling regelen; dat er een meer zelfredzame, solidaire samenleving ontstaat. Iedereen in de wijk en buurt kan daaraan een actieve bijdrage leveren. Maar zelfredzaamheid vraagt om een lokale overheid die investeert en faciliteert om het zelfstandig functioneren van haar inwoners mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door gerichte hulp, het creëren van ontmoetingsplekken of het ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers.

Een gemeente die samen met haar inwoners zoekt naar een passende oplossing van hun problemen. Het uitgangspunt is daarbij niet het aanbod van allerlei instellingen maar de hulpvraag van een inwoner. Deze werkwijze stelt mensen in staat om hun eigen leven vorm te geven. Bij initiatieven van inwoners en bedrijven is de houding van de gemeente ja, tenzij.

 

LEVENDIG WESTSTELLINGWERF

Alleen een mooie woning en een groene, veilige omgeving is natuurlijk niet voldoende voor een prettig leven. Het is belangrijk om dingen samen met je omgeving te doen, zelf invloed te hebben op wat er in je dorp of straat gebeurt. GroenLinks gelooft dat de gemeente beter functioneert als haar inwoners ook betrokken zijn bij de besluiten. GroenLinks is ervan overtuigd dat er voor levendige dorpen en wijken behoefte is aan ontmoetingsruimte en andere voorzieningen. Daarom is het nodig dat voorzieningen over wijken en dorpen zijn verspreid. Kunst verrijkt ons leven en geeft glans aan het bestaan. GroenLinks vindt het van groot belang dat er in Weststellingwerf allerlei culturele evenementen en initiatieven plaatsvinden. Veiligheid is bij dit alles van groot belang. De gemeente en de regio zijn verantwoordelijk voor een optimale crisisbeheersing en veiligheid in de openbare ruimte. Ook de inwoners hebben hierbij een eigen verantwoordelijkheid en kunnen zelf veel doen voor hun veiligheid en zich veilig voelen.We zijn een veilige gemeente (blijkt uit alle cijfers) en daar mogen we trots op zijn. We blijven investeren in preventie, waar inwoners zelf ook een belangrijke rol in hebben.

 

GROEN WESTSTELLINGWERF

Er is geen twijfel over mogelijk: Weststellingwerf is een gemeente met veel groen. GroenLinks wil dat zo houden en het groen versterken. Een groene gemeente is gezond, prettig om in te wonen, te werken én energiebewust. In groen kun je bewegen, sociale contacten opdoen en tot rust komen.

Groen levert een belangrijke bijdrage aan een goed woon- en vestigingsklimaat voor bewoners en bedrijven.  Aandacht voor een groene, schone en zuinige leefomgeving is goed voor inwoners en gemeente.

Want levenskwaliteit, een gezonde economie en vertrouwen in een goede toekomst kunnen niet zonder elkaar. Groen heeft een enorme waarde, die niet alleen in geld is uit te drukken.

De waarde van Groen staat voor het behoud van de aarde voor toekomstige generaties en voor het welzijn en de gezondheid van mens en dier. Aandacht voor het versterken van biodiversiteit is daarbij essentieel. Denk daarbij aan insecten, bijen, vlinders en weidevogels. GroenLinks maakt zich zorgen over de achteruitgang van deze populaties. GroenLinks blijft kiezen voor echte kwaliteit: 'groene kwaliteit'.

 

DE GEMEENTELIJKE ORGANISATIE

De gemeente stond de afgelopen jaren voor zware opgaven: meer taken uitvoeren, met minder geld. Om te kunnen blijven zorgen voor een goede dienstverlening aan de bewoners, werkt Weststellingwerf samen met Opsterland en Ooststellingwerf. De inwoners van Weststellingwerf mogen daar zelf zo weinig mogelijk nadeel van ondervinden. We willen alles zo dicht mogelijk bij bewoners organiseren: voor GroenLinks staat de menselijke maat voorop. Een mogelijke bestuurlijke fusie met omliggende gemeenten hoeft deze menselijke maat zeker niet in de weg te staan. De gemeente wordt steeds meer een faciliterende gemeente in plaats van een ‘alles zelf bedenkende gemeente’. We willen een gemeente zijn die in dienst staat van de inwoners. Initiatieven vinden in GroenLinks een natuurlijke bondgenoot als ze groen en sociaal zijn. De gemeente denkt mee, maakt gebruik van de kennis en kwaliteiten van de inwoners en zorgt dat regelgeving en bureaucratie niet meer in de weg staan voor deze initiatieven. Met andere woorden de overheid participeert en faciliteert.

GroenLinks vindt het belangrijk dat de inwoners van Weststellingwerf tevreden zijn over de gemeentelijke dienstverlening. We zetten in op burgervriendelijkheid door meer digitaal te doen, maar de mogelijkheid van een persoonlijke benadering aan het loket moet zeker blijven bestaan. GroenLinks wil dat inwoners op een persoonlijke en respectvolle manier benaderd en geholpen worden bij het oplossen van hun vragen.GroenLinks wil een Raad van Kinderen die zich aansluit bij de Missing Chapter Foundation. Met de Raad van Kinderen denken kinderen structureel mee over strategische en maatschappelijke vraagstukken van het gemeentelijk beleid. Iedereen wint met een Raad van Kinderen: kinderen kunnen meedenken over de wereld om hen heen, besluitvormers ontdekken nieuwe denkrichtingen en leraren worden geïnspireerd door de creatieve denkkracht van hun leerlingen.