Geen Heineken bier

De manier waarop Heineken in Afrika opereert is niet in de haak. In Bier voor Afrika van Olivier van Beemen wordt uitgebreid verslag gedaan van de handel en wandel van Heineken.

 

Motie  Toepassen Fairtrade beginselen op producten (restaurant) gemeentehuis

Wolvega                               : 04-06-2018          

Voorstelnummer :              

Agendapunt                         :

Onderwerp                           :               Motie vreemd aan de orde van de dag

De raad van de gemeente Weststellingwerf, in vergadering bijeen op  4 juni 2018                  ;

kennis nemend van:

 

Motie  Toepassen Fairtrade beginselen op producten (restaurant) gemeentehuis

Wolvega                               : 04-06-2018          

Voorstelnummer :              

Agendapunt                         :

Onderwerp                           :               Motie vreemd aan de orde van de dag

De raad van de gemeente Weststellingwerf, in vergadering bijeen op  4 juni 2018                  ;

kennis nemend van:

-De publicatie van het boek “Bier voor Afrika” waarin de rol van Heineken N.V. in Afrika uitgebreid wordt beschreven en waaruit blijkt dat Heineken zich schuldig maakt dan wel heeft gemaakt aan tal van schendingen van elementaire mensenrechten, de uitgangspunten van Fairtrade alsmede haar eigen gedragsregels met betrekking tot Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Fairtrade staat voor eerlijke handel, een eerlijke prijs, armoedebestrijding en menswaardige arbeidsomstandigheden.

-Dit door Heineken N.V. en (oud) medewerkers niet wordt ontkend.

-De ASN-bank onlangs bekend heeft gemaakt haar aandelen Heineken, ter waarde van € 18 miljoen, te hebben verkocht vanwege de aangetoonde mensenrechtenschendingen( seksueel misbruik op grote schaal van medewerksters.

overwegende dat:

-Onze gemeente Fairtrade gemeente is en dit serieus neemt

-op dit moment Heineken bier wordt geschonken in het restaurant

-nu we kennis hebben genomen van de rol die Heineken speelt en gespeeld heeft in Afrika

-dit in strijd is met de beginselen van Fairtrade

verzoekt het College

-Heineken bier te vervangen door een merk waarvan vast staat dat dit voldoet aan de Fairtrade beginselen,

-bij andere producten waarvan bekend is of wordt dat zij niet voldoen aan de uitgangspunten van Fairtrade op eigen initiatief dezelfde actie te ondernemen,

-in voorkomende gevallen dit aan de gemeenteraad te melden.

gaat over tot de orde van de dag.

G.Thijssen

Medeondertekend door R. Westberg D66

 

 

Vragenkwartier 7 mei 2018

Weststellingwerf is een Fairtrade gemeente  en daar zijn we trots op. Fairtrade betekent eerlijke handel onder menswaardige en milieu vriendelijke omstandigheden Wat we niet onder eerlijke handel verstaan zijn onder andere seksueel misbruik, volkerenmoord, corruptie, belastingontduiking, etnisch profileren en het steunen van dictatoriale regimes.

Dit is wat Heineken deed en doet in Afrika en heeft dit deels zelf ook toegegeven. De  boeken ‘Heineken in Afrika’ en  ‘Bier voor Afrika’ van onderzoeksjournalist Olivier van Beemen  doen hier uitgebreid verslag van.

En als klap op de vuurpijl werd onlangs een racistische commercial onder druk van de publieke opinie uit de media teruggetrokken.

Wat Heineken in Afrika  doet heeft niets met Fairetrade te maken en dit (nu) wetende past het schenken van Heineken bier ook niet  meer bij onze organisatie.

Ik wil daarom het College vragen met de facilitaire dienst te bespreken door welk ander bier Heineken kan worden vervangen. Ik wil wel een suggestie doen: Gulpener bier. De Gulpener brouwerij staat bekend als een maatschappelijk verantwoorde brouwer en maakt zuiver bier.

BIJLAGE:

https://www.ad.nl/economie/hoe-heineken-tijdens-genocide-vrolijk-door-brouwde~a2ee7079/?utm_source=email&utm_medium=sendafriend&utm_campaign=socialsharing_app *Uit de boekrecensie AD(zie link)

Enkele onthullingen uit Bier voor Afrika: *
-Heineken zet in zeker tien Afrikaanse landen, waaronder Nigeria, bierpromotiemeisjes in. Veel van die vrouwen worden seksueel misbruikt tijdens het werk. Ook moeten sommigen naar bed met leidinggevenden om hun baan te houden. Het salaris ligt dermate laag dat een deel als prostituee bijklust.
-Een voormalige hoge directeur in Afrika stuurde vrouwen op wie hij zijn zinnen had gezet eerst langs de medische dienst. Voor een aids-test.
-Heineken erkent dat het eigen bier een rol speelde bij de Rwandese volkerenmoord, die minstens 800.000 mensen het leven kostte. Veel soldaten waren dronken en Heineken bezat het monopolie op de biermarkt. De brouwer zegt de controle over de fabriek te zijn kwijtgeraakt aan geradicaliseerde personeelsleden.
-Topman Nico Vervelde raakte vorig jaar in Nigeria betrokken bij een grootschalige corruptiezaak, met zijn vrouw als middelpunt. Hij riskeerde drie tot zeven jaar cel wegens machtsmisbruik. Heineken schikte de zaak en Vervelde kreeg een nieuwe baan aangeboden in Singapore.
-In Congo sloot Heineken in 2003 een akkoord met rebellenbeweging RCD-Kisangani. De brouwer beloofde zoveel mogelijk belastinginkomsten te genereren en kreeg fiat voor een massaontslag. Zo werd een beweging gefinancierd die op grote schaal moordde en verkrachtte.
-Heineken staat in Burundi formeel onder leiding van één van de belangrijkste rechters van het land. Die maakt zich sterk voor etnische lijsten omdat hij vindt dat Tutsi's het bedrijf domineren. Door accijnsbetalingen is Heineken de belangrijkste inkomstenbron én steunpilaar van het regime in Bujumbura.

Gaby Thijssen namens de fractie van GroenLinks Weststellingwerf.